Articles of association

Antagen vid årsstämma den 20 maj 2020

§1 Bolagets firma är SpectrumOne AB (publ).

§2 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, marknadsföra och försälja mobil- och internetapplikationer, äga och förvalta aktier i dotterbolag och intressebolag, äga värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

§4 Aktiekapitalet skall vara lägst 15 000 000 kronor och högst 60 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 och högst 600 000 000.

§5 Styrelsen ska bestå av 3-10 ledamöter och högst 5 suppleanter. Bolaget ska ha 1-2 revisorer och högst 2 revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses högst två revisorer med högst två suppleanter.

§7 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§8 På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman,
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 3. Val av en eller två justeringsmän,
 4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 6. Beslut om:
  a. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  b. Dispositioner avseende bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och den verkställande direktören.
 7. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna,
 8. Val av styrelse samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter,
 9. Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§9 Föranmälan till bolagsstämma. För att få deltaga i bolagsstämman skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmält antalet biträden på det sätt som anges ovan.

§10 Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari till 31 december.

§11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

 Bolagsordning Spectrumone AB (pdf)